Yksilöllinen syövänhoito

Yksilöllisen syövänhoidon tavoitteena on tarjota oikea hoito, oikealle potilaalle ja oikeaan aikaan hyödyntäen yhä tarken­tuvia diagnosointimenetelmiä. Yksilöllinen syövänhoito tar­joaa Suomelle mahdollisuuden hyödyntää olemassa olevia vahvuuksiaan niin, että siitä hyötyvät suomalaisten syöpä­potilaiden lisäksi koko yhteiskunta.

Syövänhoito on jo pitkään ollut yksilöllistä: potilaan tarpeita kysytään aktiivi­sesti, hänet nähdään ja kuullaan ja tarpeisiin pyritään vastaamaan. Lääkäri ei aseta potilaitaan yhteen muottiin, vaan kuuntelee jokaista yksilönä ja esimer­kiksi syöpähoitoja suunniteltaessa kertoo potilaalle kaikki eri vaihtoehdot, joilla juuri häntä voidaan auttaa.

Kasvava tietämys syövän biologisista ominaisuuksista on kuitenkin tehnyt yhä selvemmäksi sen, että hoitojen tehokkuus ja turvallisuus ovat riippuvaisia ih­misten ja kasvaimien ominaisuuksista. Näin ollen yksilöllinen syövänhoito on yhä enenevässä määrin hoidon yksilöimistä potilaan henkilökohtaisen geeni- ja molekyylitiedon perusteella.

Yksilöllisen syövänhoidon tavoitteena onkin tarjota oikea hoito, oikealle poti­laalle ja oikeaan aikaan hyödyntäen yhä tarkentuvia diagnosointi­menetelmiä. Siirtyminen kohti yksilöllistä syövänhoitoa edellyttää paitsi aiempaa syvempää syövän profilointia, mutta myös erilaisia menetelmiä näiden piirteiden tunnis­tamiseen ja hoidon valintaan. Tämän tiedon perusteella syöpäpotilaalle voidaan määritellä yksilöllisesti kirurgian, sädehoidon ja lääkehoitojen tarve ja täten vähentää hoitojen haittavaikutuksia.

Yksilöllisen syövänhoidon lähestymistapa voidaan havainnollistaa oheisen, lääkehoitoon liittyvän esimerkin kautta, jossa sitä verrataan perinteiseen hoitamistapaan.

 

Katso video:
Miten syöpäpotilaat hyötyvät yksilöllisestä syövänhoidosta?

 

Katso video:
Minkälaisia hyötyjä yksilöllinen syövänhoito tuottaa yhteiskunnalle?

 

Katso video:
Minkälainen on yksilöllistä syövänhoitoa tukeva tutkimusympäristö?

Erot syövänhoidossa kasvavat alueiden välillä

Asiantuntijat kertovat

Potilaan ja lääkärin välinen tiivis hoitosuhde edesauttaa yksilöllistä syövänhoitoa

Lääketieteen viime vuosien edistysaskelten seurauksena Suomessa on siirrytty kohti entistä yksilöllisempää hoitoa. Tämä on muuttanut tapaa, jolla määrittelemme sairauksia ja teemme niihin liittyviä hoitopäätöksiä.