Syövänhoito Suomessa nyt

Suomalainen syövänhoito on kansainvälisten mittareiden mukaan maailman kärkeä ja Suomi onkin kansainvälisesti arvioituna syövästä selviytymisessä maailman 10 parhaan maan joukossa. Viime vuosikymmeninä syövänhoitoa on rakennettu kovalla työllä ja rohkeilla investoinneilla. Suo­meen on luotu rakenteet ja osaaminen, joilla syöpä­kuolemi­en määrä on laskenut, vaikka syöpään sairastuu yhä useampi suo­malainen.

Syövän kokonaiskustannukset olivat vuonna 2020 noin 1,3 miljardia euroa. Vaikka lääkekustannusten määrä on kasvanut voimakkaasti, vuodeosasto­hoi­don, sairauspäivärahojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset ovat pie­nentyneet. Näin ollen syövän kokonaiskustannusten kasvu on toistaiseksi pysy­nyt maltillisena ollen noin 3,3 % vuodessa aikavälillä 2014–2020.

Syövänhoito on kuitenkin murroksessa: Suomessa ja maailmalla tehdään par­hail­laan ennätysmäärä läpimurtoja syöpätutkimuksessa ja -hoidossa, diagnos­tii­kassa ja lääkekehityksessä. Osaaminen ja työkalut ovat siis olemassa, mutta hyötyäksemme uusista innovaatioista meidän on löydettävä uusia tapoja tehdä yhteistyötä, tehostettava yksilöllisten hoitojen käyttöönottoa ja investoitava rohkeammin syövänhoitoon ja tutkimukseen.

Esimerkiksi syövän varhaisessa toteamisessa on haasteita liittyen jonoihin pe­rusterveydenhuollossa. Toisaalta nykyisin käytössä oleva lääkekorvaus­jär­jes­telmä on kehitetty 1960-luvulla eikä se enää vastaa nykyaikaisen yksilöllisen syö­vän yhdistelmähoitojen tarpeita vaan aiheuttaa tarpeettomia viiveitä uusien hoitojen käyttöönotossa. Myös palliatiivisen hoidon ja saatto­hoidon tarve ylit­tää niiden tarjonnan. Pulaa on niin ikään syövän hoitoon erikoistuneista lääkä­reistä ja hoitajista, mikä koskettaa erityisesti keskus­sairaaloita. Suomesta puut­tuu myös kansallinen syövän hoidon vaikuttavuudesta tietoa keräävä laaturekisteri.

Lähteet ja lisätietoja:

Allemani et al. 2018: Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. Lancet 391:1023-1075.

Pitkäniemi J, Malila N, Tanskanen T, Degerlund H, Heikkinen S, Seppä K. Syöpä 2019. Tilastoraportti Suomen syöpätilanteesta. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 96. Suomen Syöpäyhdistys, Helsinki 2021.

Syövän kustannukset Suomessa -verkkosivu