Blogi

Kansalliset laaturekisterit varmistaisivat potilaiden yhdenvertaisen syövänhoidon ympäri Suomen

Asiantuntijat kertovat

Suomessa ei ole tällä hetkellä mahdollista mitata tai vertailla systemaattisesti syövänhoidon laatua. Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, meillä ei ole käytössä yhtenäistä laaturekisteriä eri syövistä, joilla voisi verrata syövänhoidon laatua eri sairaaloiden tai maakuntien välillä.

Syövänhoidon yhdenvertaisen hoidon varmistamisen lisäksi laaturekisterit edesauttaisivat syövänhoidon kehitystä, sillä ne tarjoaisivat tutkimukselle merkittävän tietopohjan. Esimerkiksi keuhkosyövänhoidon osalta tiedon tarve on suuri, sillä Suomessa keuhkosyöpään sairastuneista keskimäärin 13 prosenttia potilaista on elossa viiden vuoden kuluttua diagnoosista, kun taas Ruotsissa vastaava luku on 19,5 prosenttia.

Laaturekisterit koostavat yhteen tietoja potilaista, heidän saamastaan hoidosta ja saavutetuista hoitotuloksista sekä hoitoonpääsyajoista. Myös potilaiden itsensä raportoimat vaikutukset voitaisiin yhdistää rekisteriin. Yhtenäisesti kirjattujen tietojen avulla hoidon laatua voidaan seurata, vertailla, arvioida ja parantaa. Muut Pohjoismaat ovat jo ottaneet käyttöön laaturekisterit, mutta Suomessa syövänhoidon laadun ja vaikuttavuuden systemaattinen mittaaminen ei nykytilanteessa ole mahdollista. Esimerkiksi Ruotsissa on koottu rekisteritietoja yli sadan potilasryhmän hoidoista ja hoitotuloksista, jotka kirjataan järjestelmään anonyymisti tietosuojan varmistamiseksi.

”Laaturekisterit ovat laajalti käytössä jo muissa Pohjoismaissa. On riski, että Suomi jää jälkeen muista Pohjoismaista syövänhoidossa, jos emme voi vertailla hoidon tuloksia kansallisesti ja kansainvälisesti”, kertoo Helsingin Yliopiston kansanterveystieteen apulaisprofessori Paulus Torkki.

Laaturekisterit varmistavat korkeatasoisen hoidon

Laaturekisterit luovat edellytyksen potilaiden yhdenvertaiselle syövänhoidolle, sillä tiedot olisivat julkisia. Potilaat voisivat tarkistaa syövänhoidon laadun eri sairaaloissa ja vertailla esimerkiksi hoitoonpääsyaikoja. Hoidon laadun ja kehityksen julkinen vertailu kannustaisi myös sairaaloita varmistamaan ja parantamaan hoidon laatua.

”Laaturekisterit ovat tärkeitä potilaiden yhdenvertaisen hoidon varmistajina”, painottaa Suomen Syöpäpotilaat ry:n toiminnanjohtaja Minna Anttonen. ”Emme voi päätyä tilanteeseen, jossa sairaaloiden väliset erot hoidon laadussa ja hoitoon pääsyn nopeudessa erkanevat toisistaan. Laaturekisterit varmistaisivat korkeatasoisen hoidon ylläpidon koko maassa.”
Vertailtavuuden lisäksi, laaturekisterien uskotaan myös edistävän vaikeiden syöpien hoidon kehitystä, sillä ne tarjoaisivat syöpätutkimukselle merkittävän tietopohjan.

”Syövänhoidon laaturekisterille on ehdottomasti tarvetta Suomessa. Vertailutiedon avulla voimme arvioida alueellisia eroja, uusien menetelmien arkivaikuttavuutta sekä tarjota potilaille parempaa tietoa eri hoidoista”, Torkki toteaa. ”Lisäksi laaturekisteristä on voitava julkaista tietoja ja niiden pitää olla laajasti hyödynnettävissä – tietysti tietoturva ja tiedon käyttökelpoisuus huomioiden.”